Gebruikersovereenkomst


Hieronder wordt beschreven onder welke voorwaarden u onze services mag gebruiken.
Voordat u lid wordt van Musquet.com, moet u alle bepalingen en voorwaarden die in deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid staan of waarnaar we verwijzen in deze Gebruikersovereenkomst of het Privacybeleid, te lezen en te aanvaarden. Wij raden u ten zeerste aan niet alleen deze Gebruikersovereenkomst te lezen, maar om ook de informatie die hieraan gelinkt is, te openen en te lezen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid of specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u onze site en services niet gebruiken. De overeenkomst die van toepassing is op onze domein en subdomeinen is altijd de overeenkomst die wordt weergegeven in de voettekst van een website.
 1. Voorwaarden van lidmaatschap
  Onze services zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze services zijn niet toegankelijk voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief is geschorst. Als minderjarige mag u de services alleen gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettige begeleider. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u onze services niet gebruiken. Uw Musquet.com-lidmaatschap (inclusief uw gebruikersprofiel en feedback) is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Als u uw inschrijft als bedrijf, verklaart u dat uw geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.
  Om uw inschrijving te voltooien moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u mag de site alleen gebruiken met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om uw wachtwoord beschermd te houden en u mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. U mag ook niet toestaan dat iemand anders, direct of indirect, uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.
 2. Kosten en services
  Lid worden van Musquet.com en bieden op objecten is gratis.

  Voor bepaalde handelingen brengen we kosten in rekening zoals het bovenaan zetten van advertenties en het plaatsen van weblinken. Wanneer er een handeling wordt verricht waar kosten aan zijn verbonden, krijgt u ook steeds de gelegenheid de kosten te beoordelen die u in rekening worden gebracht. Onze kosten staan vermeld in ons kostenoverzicht dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruikersovereenkomst. Wij hebben het recht dit beleid en onze kosten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking ervan op de site. Wij hebben tevens het recht dit beleid en de kosten voor onze services tijdelijk te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een promotie (bijvoorbeeld gratis aanbiedingsdagen) en zulke wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat wij de promotie hebben aangekondigd op de site. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op de site. Wij hebben het recht ons servicepakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat Musquet.com een nieuwe service introduceert worden de kosten voor deze service van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de service.

  Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro. U aanvaardt dat wij u facturen versturen in elektronisch formaat.

  U bent verplicht om alle belastingen, heffingen en commissies te betalen die voortvloeien uit het gebruik van onze services en van onze site. Musquet.com wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de heffingen op de op de site verrichte transacties. Ongeacht of u een rechtspersoon (bedrijf) of natuurlijke persoon (particulier) bent en ongeacht of u koper of verkoper bent kan BTW op uw transacties van toepassing zijn. In het bijzonder kan BTW op uw transacties van toepassing zijn indien u regelmatig gebruik maakt van onze services. In voorkomend geval kunt u onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW en andere heffingen en lasten op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Wij raden u aan om een eigen fiscaal adviseur te raadplegen voor meer advies ter zake.
 3. Musquet.com is slechts een platform
  • De rol van Musquet.com
   Ofschoon men gewoonlijk naar ons verwijst als een online veilingsite is het belangrijk u te realiseren dat wij niet een traditioneel veilinghuis zijn. Integendeel, de site functioneert slechts als een online platform dat alleen geregistreerde gebruikers in staat stelt vrijwel ieder wapen dat legaal is, overal, op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden, te kopen of te verkopen in verschillende prijsvormen. Wij controleren aanbiedingen geplaatst door gebruikers niet en zijn niet betrokken bij de transacties tussen kopers en verkopers. Wij wijzen de aangeboden objecten niet toe. Wij hosten alleen de inhoud van de door verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enzovoort). Om die reden hebben wij geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden objecten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Neem niet aan dat een aanbod, aankoop, export of import van een object meteen geldig en legaal is gewoon omdat het wordt aangeboden op de site. Wij garanderen niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. U aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van uw handelingen onder de wetten die van toepassing zijn op u.
  • Verboden objecten
   Het is niet toegestaan objecten aan te bieden, te verkopen, te kopen of erop te bieden die een bepaalde wettelijk verplichte vergunning vereisen terwijl deze vergunning bij de verkoper en/of koper niet aanwezig zijn. Wij aanvaarden geen verplichting om u te beschermen tegen onveilige objecten aangeboden door gebruikers op de site. U kunt niet aannemen dat aangeboden objecten zonder gevaar zijn voor personen of eigendom.
  • Veilig handelen
   Omdat gebruikersverificatie op het Internet moeilijk is kan Musquet.com de opgegeven identiteit van gebruikers of de juistheid van de informatie die gebruikers op de site plaatsen niet bevestigen. Ons feedbacksysteem zal u helpen om de gebruiker met wie u handelt beter in te schatten. Wij raden u ten stelligste aan om te communiceren met uw handelspartners via de op de site beschikbare middelen. U kunt ook overwegen een derde partij, bijvoorbeeld een borgservice, in te schakelen die extra gebruikersverificatie kan verschaffen. Wij raden u aan de rubriek FAQ te raadplegen voor meer informatie.
  • Vrijwaring
   Wanneer u een aanspraak, vordering of geschil hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de site verklaart en garandeert u uw aanspraak, vordering of geschil onafhankelijk te beslechten, zonder verhaal op Musquet.com, en u vrijwaart Musquet.com (en onze tussenpersonen en werknemers) van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.
  • Controle van gegevens
   Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de site. Het is mogelijk dat u de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wees altijd op uw hoede, gebruik uw gezond verstand en handel veilig wanneer u de site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de site te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Musquet.com niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de site en aanvaardt u de in dit artikel genoemde gevaren.
 4. Bieden en kopen
  Alleen geregistreerde leden kunnen bieden en kopen op de Site.
  Als koper heeft u geen wettelijke verplichting de transactie met de verkoper te voltooien.
 5. Aanbieden en verkopen
  • Beschrijving van het object
   Enkel geregistreerde leden kunnen objecten te koop aanbieden op de Site. Als verkoper moet u wettelijk bevoegd zijn om de objecten te verkopen die u aanbiedt op de site en ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan deze te verkopen aan kopers in dit land, of (wanneer de koper elders woont) deze te verkopen en te exporteren naar het land van de koper. U moet het object en alle verkoopsvoorwaarden duidelijk beschrijven op de daartoe bestemde pagina van de site. Uw aanbiedingen mogen alleen tekstbeschrijvingen, afbeeldingen en andere zaken bevatten die relevant zijn voor de verkoop van dat object. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u over de nodige rechten beschikt voor de inhoud van uw advertenties en u geeft ons het recht om deze en afbeeldingen van uw objecten te hosten op onze servers. Ieder object moet in de geschikte rubriek worden geplaatst. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de rubriek waarin het object wordt aangeboden. De opname van een aanbieding in een bepaalde categorie door een verkoper kan in geen enkel geval worden geïnterpreteerd als een garantie van authenticiteit of oorsprong van het object door Musquet.com. Alle objecten die verkocht worden op afbod of multi-veilingen moeten identiek zijn.
  • Object verkopen
   Als u als verkoper tenminste één bod op of boven uw vermelde minimumprijs ontvangt (of in het geval van een reserveprijs, op of boven de reserveprijs) bent u niet verplicht de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling.
  • Fraude
   Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Musquet.com uw account schorsen of beëindigen als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt, zal bezighouden, of in enigerlei vorm betrokken of verwant bent met een frauduleuze activiteit op de site.
  • Manipulatie
   U mag de prijs van een object niet manipuleren of interveniëren in aanbiedingen van andere gebruikers. U mag niet (a) bieden op een object waarvan u de verkoper bent of een ander persoon ertoe aanzetten of aanmoedigen dit namens u te doen, (b) bieders contacteren die bieden op een object om gelijksoortige objecten aan te bieden, (c) een bod plaatsen of iets betalen onder een valse gebruikersnaam.
 6. Uw Informatie
  • Definitie
   Onder "Uw Informatie" wordt verstaan alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft met betrekking tot de Musquet.com services, waaronder uw inschrijving, het bieden of aanbieden, het geven van feedback of enig andere informatie die u plaatst op de site. U alleen bent verantwoordelijk voor uw Informatie. Wij treden slechts op als een passief medium voor de online publicatie en verspreiding van uw Informatie.
  • Beperkingen
   Uw Informatie en al uw handelingen mogen niet:
   • onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
   • beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk of inbreukmakend op auteursrecht, vertrouwen, privacy of andere rechten zijn;
   • inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
   • frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;
   • een wet of enig andere regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, anti-discriminatie of misleidende reclame);
   • obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
   • aansprakelijkheid voor Musquet.com teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van onze ISP's of andere leveranciers;
   • rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of services die (aa) verboden zijn onder deze Gebruikersovereenkomst; (bb) identiek zijn aan andere objecten die u aanbiedt maar die lager geprijsd zijn dan de minimumverkoopprijs van uw object of het minimumbedrag van het bod; (cc) gelijktijdig zijn opgenomen voor verkoop op een andere website dan die van Musquet.com (hetgeen overigens niet het linken naar of adverteren van een Musquet.com object op een andere site verhindert); of (dd) waarvan u niet over de rechten beschikt ernaar te linken of ze op te nemen.
   • computer virussen, macro virussen, trojaanse paarden, wormen of enig andere zaken die zijn ontworpen om een systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, zonder toestemming te gebruiken, clandestien te onderscheppen of te ontzetten;
   • ervoor zorgen dat de site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
  • Licentie
   Om Musquet.com in staat te stellen uw Informatie te gebruiken geeft u ons ten aanzien van uw Informatie een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royaltyvrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten die je met betrekking tot uw Informatie en afbeeldingen bezit in iedere nu bekende alsook nog onbekende media voor zover noodzakelijk om onze services aan u te verlenen. U ziet ook af van alle morele rechten die u heeft met betrekking tot uw Informatie in de hoogste mate toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie van een andere gebruiker
   Om interactie tussen alle Musquet.com leden mogelijk te maken staat ons systeem beperkte toegang toe tot contactinformatie van andere gebruikers. Als verkoper heeft u toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de koper of winnende bieder en als koper of winnende bieder heeft u toegang tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactinformatie van de verkoper.

   Door deze Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, erkent u dat u, met betrekking tot de persoonlijke informatie van andere gebruikers die u verkrijgt via de Site of via een Musquet.com transactie, deze alleen mag gebruiken voor (a) Musquet.com verwante communicatie die geen ongevraagde commerciële boodschappen inhouden maar enkel betrekking hebben op een bestaande, reële Musquet.com transactie, (b) services aangeboden door derden via Musquet.com (zoals , verzekering, post en fraude klachten), en (c) ieder ander gebruik waarmee de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd na verduidelijking van het doel. U mag deze informatie bovendien alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief privacywetgeving. In alle gevallen moet u gebruikers de mogelijkheid bieden zich te laten verwijderen uit uw database en inzage te krijgen in de informatie die u over hen heeft verzameld. In geen enkel geval, behalve zoals hier omschreven, mag u de persoonlijke informatie van een gebruiker publiek maken aan derde partijen zonder onze toestemming en de toestemming van de gebruiker en duidelijke kennisgeving. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden.

   Musquet.com en andere gebruikers dulden geen spam of ongevraagde commerciële berichten. Daarom, onverminderd het voorgaande, zult u geen Musquet.com werknemer of Musquet.com gebruiker, zelfs wanneer deze een object van u heeft gekocht, toevoegen aan uw mailinglijsten (e-mail of gewone post) zonder hun uitdrukkelijke geschreven instemming en duidelijke kennisgeving. Spam kunt u melden bij onze afdeling Klanten Service.
  • Gebruik van e-mailfunctionaliteiten
   U mag de functie e-mailen naar vriend/vriendin of een andere e-mail doorstuurservice die we aanbieden niet gebruiken om spam of andere inhoud te versturen die de Gebruikersovereenkomst schendt. Wij houden deze e-mailberichten en e-mailadressen niet permanent bij.
 7. Feedback
  U mag geen acties ondernemen waardoor u de integriteit van het feedbacksysteem zou kunnen ondermijnen.
  • Uitvoer
   U erkent dat uw feedback bestaat uit commentaar van andere gebruikers en zich uit middels een berekende feedbackscore. U erkent dat het gebruikersprofiel een onmisbaar element is voor het functioneren van de site. U erkent dat de berekende score zonder commentaar niet uw volledige gebruikersprofiel laat zien. Aangezien feedbackscores slechts tot doel hebben de transacties tussen Musquet.com gebruikers te vergemakkelijken verbindt u uw ertoe uw feedbackscore niet te verhandelen of uit te voeren naar een andere locatie die geen door Musquet.com beheerde site is.
  • Invoer
   Wij leveren niet de technische middelen waarmee uw feedback van andere websites naar Musquet.com kunt overbrengen. Zoals gezegd geeft een berekende score zonder bijbehorende feedback verkregen op onze site geen reëel beeld van uw online reputatie.
 8. Schending
  Onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze services aan u te verlenen indien: (a) u inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken; (b) het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren; of (c) wij menen dat uw handelingen uzelf, onze gebruikers of Musquet.com aansprakelijk kunnen stellen.
 9. Geen garantie
  Wij geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze services en de werking van site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze services worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluiten wij, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. Bepaalde jurisdicties laten bepaalde uitsluitingen van garanties niet toe; in dergelijk geval zullen deze niet op u van toepassing zijn.
 10. Beperking van aansprakelijkheid
  Als u een consument bent gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Onverminderd dit kan Musquet.com in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vervalsing van gegevens, winstderving, verlies van omzet, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak.

  De aansprakelijkheid van Musquet.com, jegens u of gelijk welke derden, ongeacht de omstandigheden, is in ieder geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totaal van de bedragen die u aan ons hebt betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of (b) 150 EUR.
 11. Vrijwaring
  U verbindt u ertoe ons schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.
 12. Naleving van de wet
  U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze services en uw activiteiten inzake het bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van objecten op de site.

  Bovendien erkent u uitdrukkelijk en ga je ermee akkoord dat het gebruik van onze services kan leiden tot een kwalificatie van handelaar in de zin van de wet. Als u handelaar bent, bent u onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals inschrijving in het handelsregister, het bijhouden van een boekhouding conform de toepasselijke regels, de betaling van BTW en van de andere toepasselijke belastingen en heffingen, alsook aan de bepalingen van de wet ingeval van insolventie. Overigens, in de hoedanigheid van handelaar, of meer algemeen als u de site gebruikt in de hoedanigheid van professionele verkoper, moet u de reglementering naleven met betrekking tot de facturering en de verkoop op afstand, alsook in ruimere zin alle toepasselijke regels van het consumentenrecht. Wij raden u aan om een eigen advocaat te raadplegen voor meer advies ter zake.
 13. Geen vertegenwoordiging
  Musquet.com enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.
 14. Toepasselijk recht
  Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht en de Nederlandse rechtbanken zullen de bevoegdheid hebben om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst kunnen ontstaan

  Wij merken op dat uw land (en/of het land van de gebruiker waarmee u handelt) regelgeving kan hebben die betrekking heeft op uw transacties met andere gebruikers, los van wat u met ons overeenkomt (nu) of met de gebruiker (later).

  De regelgeving van uw land kan verschillen met het toepasselijke recht van deze Gebruikersovereenkomst, inclusief regelgeving betreffende wat legaal kan worden aangeboden, verkocht, geëxporteerd, gekocht of geïmporteerd. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) het vereiste om een vergunning te hebben om bepaalde objecten te kopen of te verkopen of om een overdracht te registreren in een register. U dient alle toepasselijke nationale en internationale wetten en regelgeving die betrekking hebben op het gebruik van onze services en uw biedingen, aanbiedingen, aankopen en verkopen steeds na te leven. Er is voor ons geen praktische manier om de wetten van ieder land voortdurend bij te houden, dan wel iedere gebruiker of iedere transactie. Ga er niet van uit dat alles wat de andere leden doen geoorloofd is om te doen, noch dat Musquet.com transacties goedkeurt en valideert, zelfs als u in het verleden reeds soortgelijke verkopen of aankopen heeft gedaan.